دکتر ناصر تابش-مستند انفجار بمب در اتاق عمل

مصاحبه تلویزیونی دکتر ناصر تابش در شبکه تلویزیونی

کلیپ انفجار بمب در اتاق عمل

مصاحبه تلویزیونی پخش زنده با دکتر ناصر تابش بخش اول

مصاحبه تلویزیونی پخش زنده با دکتر ناصر تابش بخش دوم

مصاحبه تلویزیونی پخش زنده با دکتر ناصر تابش بخش سوم

مصاحبه تلویزیونی پخش زنده با دکتر ناصر تابش بخش  چهارم